Адрес: гр.Каварна 9650 ул."Васил Левски" №36 тел. 0570-83161 E-mail :
mbal_kvn[at]abv.bg

Искрено се надяваме, че чрез този сайт ще успеем да Ви подпомогнем в избора на доброто място за лечение както на остри така и на хронични болестни състояния.
Изберете добрата болница.

Отделение Клинична лаборатория
Д-р Ангелова Лабораторията предлага изследвания за диагностика и мониториране на лечението на различни заболявания. Извършват се следните видове изследвания:
  • хематологични
  • клинико-химични:показатели на въгле- хидратната, белтъчната и липидната обмяна, жлъчни пигменти, електролити, ензими;
  • кръвосъсирване;
  • кръвно-газов анализ;
  • хормони и туморни маркери;
  • пълно качествено и количествено изследване на урина и ликвор.
    Телефон:
  • 0570-8-3161 вътр.26
Част от наличната апаратура:
Made by SvTom2 2008 ®